2019-03-18

Majątek w dyspozycji WBP

Majątek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (na dzień 31.12.2017 r.):

1.  Środki trwałe (wartość początkowa), w tym:  14 173 700,86
   - Grunty (wieczyste użytkowanie)  959 352,00
   - Budynki  7 237 830,62
   - Budowle  2 448 296,41
   - Kotły  32 177,61
   - Maszyny i urządzenia 1 569 087,03
   - Maszyny specjalistyczne  114 580,25
   - Urządzenia techniczne  328 865,58
   - Środki transportu  266 785,84
   - Pozostałe środki trwałe  1 216 725,52
 2.  Wartości niematerialne i prawne : 170 501,85
 3.  Inwestycje (środki trwałe w budowie) :  148 308,00
 4.  Zbiory biblioteczne :  5 618 557,80
 5.  Środki trwałe amortyzowane jednorazowo :  533 210,40
   RAZEM (pozycje 1-5) :   20 644 278,91


Liczba pracowników (na dzień 31.12.2017 r.) :  83,5 etaty przeliczeniowe

Średnia płaca pracowników biblioteki za 2017 rok wynosi :   3.461,00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się